header

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexologi

Jag har varit verksam med det äldsta yrket under många år nu, och har beslutat mig för att sätta mina idéer om professionellt praktiserat sex i lite strukturerad teori, och göra det tillgängligt här på min website. Jag hoppas i synnerhet att det kan vara till hjälp för alla ni isolerade och oerfarna sexarbetare där ute, utan någon att vända sig till.

Jag har gjort en kort jämförande analys av vad jag har valt att kalla ”den positiva diskursen för professionellt sex” respektive ”den destruktiva diskursen för professionellt sex”. Båda existerar, och samexisterar till och med på samma scener, men beroende på var och hur du arbetar så finner du deras förekomst i olika proportioner.

Positiv diskurs Destruktiv diskurs
Överblick
1) Kvinnlig sexualitet i professionellt sex
- Aktiv personlig kapacitet - Passiv kroppslig egenskap
2) Manlig sexualitet i professionellt sex
- Har egen sexualitet - Köper sig sexualitet
3) Kvinnlig roll i professionellt sex
- Professionell entreprenör - Användbart bruksföremål
4) Manlig roll i professionellt sex
- Klient som mottager service - Kund som köper vara
5) Manlig och kvinnlig interaktion i professionellt sex
- Professionell och legitim - Privat och illegitim
6) Den sexuella akten i professionellt sex
- Kvinnligt omslutande - Manlig penetration
 

Positiv diskurs

 

Destruktiv diskurs

1) Kvinnlig sexualitet i professionellt sex
- Aktiv personlig kapacitet - Passiv kroppsegenskap
1A) Den kvinnliga sexualiteten är en autonom kapacitet i kvinnans person.
Den konstitueras, orsakas och animeras, av kvinnans egna sexuella preferenser och de yttre stimuli som sammanfaller med hennes preferenser.
1A) Den kvinnliga sexualiteten är en passiv egenskap inneboende i hennes kropp.
Den konstitueras, orsakas och animeras, av manligt sexuellt användande av hennes kropp, liksom av manlig perception av henne.
1B) Sexualiteten är en personlig kapacitet, bland andra, som konstituerar personen, identiteten och det sociala värdet av kvinnan.
Den har samma signifikans som moderskap, kapacitet för vänskap, empati, intelligens och andra karaktäristika som berör hennes identitet.
1B) Sexualiteten är den viktigaste egenskap som konstituerar personen, identiteten och det sociala värdet av kvinnan.
Det är det mest signifikanta med henne, kärnan i hennes väsen, och av större vikt än några andra karaktäristika som berör hennes identitet.
1C) Manliga sexuella handlingar och perceptioner kan endast uppväcka och orsaka sexualitet i kvinnan, utifall nämnda handlingar och förhållningssätt sammanfaller med (samt triggar och stimulerar) kvinnans egna sexuella preferenser. 1C) Kvinnan kan antingen gilla eller ogilla manligt sexuellt användande och perception av henne, men hon kan inte undgå att passivt och automatiskt få sin sexualitet definerad, orsakad och animerad (därmed också exploaterad) av mannen.
1D) Ibland är det sexuellt stimulerande att arbeta med sexuell service – ibland är det bara neutralt.
Detta avgörs av vad som sammanfaller med kvinnans egna preferenser för vad som triggar och stimulerar hennes sexualitet.
Liksom en kvinna ofta blir spontant känslosam av att krama någon, eller blir motiverad till att krama någon av att känna sig känslosam, – så är det inte själva akten av kramande som i sig med automatisk nödvändighet orsakar känslor av något slag.
1D) Att involvera sig i sexuella handlingar är alltid sexuellt – det kan aldrig vara neutralt.
Detta avgörs av det externa fysiska användandet av hennes kropp, (vilket konstituerar hennes sexualitet och i sin tur hennes person).
Sexuella handlingar kan antingen vara ”rätt” med kärlek och åtrå, eller ”fel” med övergrepp och trauma. Skulle kvinnan inte direkt uppleva sexuellt ”rätt eller fel” under (eller efter) sexuell aktivitet, antas hon vara i förnekelse eller utöva psykologisk förträngning.
2) Manlig sexualitet i professionellt sex
- Har egen sexualitet - Köper sig sexualitet
2A) Mannen har (precis som kvinnan) en autonom och inneboende kapacitet för sexualitet i sin egen person.
Att agera sexuellt med en kvinna berör handlingar som uttrycker hans sexualitet, det konstituerar inte hans sexualitet som sådan.
2A) Mannen tror att sex, liksom sexualitet, är något han utvinner från den kvinnliga kroppen.
Den manliga sexualiteten är konstituerad av (och lokaliserad i) den kvinnliga kroppen, och hans förmåga till att få tillgång till den.
2B) Liksom för en kvinna, är sexualiteten en kapacitet av många, som konstituerar personen, identiteten och det sociala värdet av mannen. Den är inte mer signifikant än faderskap, kapacitet för vänskap och liknande. 2B) Att tillägna sig sexualitet genom tillgång till en kvinnlig kropp är det som realiserar mannen till hans fulla kapacitet som person. Liksom förmågan att få denna tillgång konstituerar hans sociala värde som man med manlighet.
2C) Att ha sex med en kvinna är ett trevligt sätt för mannen att utleva och njuta sin egen sexualitet.
Att få ett sexuellt gensvar från kvinnan kan vara en trigger mannen finner sexuellt stimulerande, men det han upplever vid sexuell stimulation är sin egen sexualitet, inte sexualitet utvunnen från kvinnan.
2C) Mannen tillägnar sig egen sexualitet genom den kvinnliga kroppen.
Genom att sexuellt äga kvinnans kropp utvinner han en egen sexualitet. Hans användande av hennes kropp är lika med hans användande av hennes sexualitet, vilken därigenom blir metafysiskt extraherad från henne, och utvinns och ägs av mannen.
2D) Att betala för en service bestående av sexuella handlingar är en fråga om kvalitet i sexuell upplevelse och njutning.
Det är inte till sin verklighetsnatur annorlunda än onani eller fantasi.
De personliga och relationella omständigheterna av situationen, den faktiska trevnaden för bägge parterna, har betydelse för kvaliteten för den manliga sexuella upplevelsen och njutningen.
2D) Penetrativt sex med en kvinnas kropp är den enda sexuella akt mannen tror är en verklig manifestation av manlig sexualitet.
Det är till sin verklighetsnatur essentiellt annorlunda än onani eller fantasi.
De personliga och relationella omständigheterna av situationen, den faktiska trevnaden för bägge parterna, spelar ingen större roll för denna manliga erövring av sexualitet.
3) Kvinnlig roll i professionellt sex
- Professionell entreprenör - Användbar bruksvara
3A) Kvinnan är en professionell entreprenör, ett slags mellanting av hantverkare, artist och terapeut, som utför service. 3A) Kvinnan är reducerad från person till en vara, bestående av en passiv kropp med inneboende exploaterbar sexualitet.
3B) Kvinnan har erkänd auktoritet som professionell entreprenör och expert i situationen. Likaså en professionell auktoritet över mannen, som är civilisten, eller lekmannen, i situationen. 3B) Kvinnan har inte erkänd auktoritet över sig själv eller sina handlingar. Än mindre professionell auktoritet över situationen eller mannen, vilken istället ses som i förfogan av henne.
3C) Kvinnan arbetar med den manliga sexualiteten. Hennes roll är den av ett guidande medium för mannen att uppleva, utforska och njuta sin egen sexualitet. 3C) Kvinnan arbetar med sin egen sexualitet och överför den till mannen. Hennes roll är att passivt ge mannen tillträde till den, animera, använda och utvinna den från henne.
3D) Kvinnan upplever att hon sexuellt omsluter mannen i en intim upplevelse av sexuell och känslomässig njutning.
Hennes involvering i sexuella handlingar ändrar henne inte fundamentalt som person, inte mer än handlingar i andra omvårdnadsjobb som involverar mänskliga behov och känslor.
3D) Kvinnan upplever att hon blir sexuellt penetrerad, både fysiskt och i en metafysisk mening angående personlig integritet.
Att bli utsatt för detta ändrar henne fundamentalt som person, det skadar henne, befläckar henne, och berövar henne socialt, sexuellt och mänskligt värde.
3E) Kvinnan motiveras av entreprenörskap och personlig fallenhet, och har valt att arbeta med sexuella tjänster bland andra möjligheter för att försörja sig.
Hennes motivation är autonom och hon själv och hennes klienter ekränner den professionell status.
3E) Kvinnan är motiverad att sälja sin sexualitet av tvingande behov av pengar, externt tvång eller avsaknad av andra möjligheter att förtjäna sitt uppehälle.
Hennes motivation är inte autonom och har inte professionell status, och är heller inte sålunda erkänd.
4) Manlig roll i professionellt sex
- Klient som mottager service - Kund som köper vara
4A) Mannen anlitar en service som består av handlingar, vilka syftar till att engagera och stimulera hans sexualitet. 4A) Mannen köper tillgång till en passiv kvinnlig kropp, med inneboende sexualitet att utvinna och exploatera.
4B) Mannen betraktar sig själv som varande i rollen av en klient i relation till en professionell entreprenör – där det är normalt och moraliskt acceptabelt att betala för given service. 4B) Mannen betraktar sig själv som i en icke-professionell och illegitim relation till en kvinna -vilken han mutar, eller blir ekonomiskt utnyttjad av, för att få tillskansa sig sin egen sexualitet.
4C) Mannen är underordnad kvinnans professionella betingelser och initiativ, som vilken klient som helst i förhållande till en professionell entreprenör. 4C) Mannen är den överlägsne personen i situationen, då kvinnan är reducerad från person till bruksvara, och därigenom med nödvändighet underordnad.
4D) Mannen blir omhändertagen av kvinnan, alla initiativ och handlingar han och kvinnan utför är i ett utbytande samspel som guidas av kvinnan. 4D) Mannen använder kvinnans kropp och sexualitet, alla hennes sexuella handlingar är passiva och underordnade tillmötesgåenden av hans krav och initiativ.
4E) Mannen motiveras av önskan om njutning.
Han betalar för att få en kvalitativt bra upplevelse av sexuell njutning, tillsammans med omvårdnad, uppmärksamhet och uppvaktning av sin person. Men han har en egen sexuell identitet, oavsett vad.
4E) Mannen motiveras av desperat behov.
Han betalar för att han inte kan få någon, eller inte tillräcklig, sexuell tillgång till kvinnliga kroppar gratis. Och att få denna sexuella tillgång är något han desperat behöver för att kunna ha en egen sexuell identitet.
5) Manlig och kvinnlig interaktion i professionellt sex
- Professionell och legitim - Privat och illegitim
5A) Relationen mellan kvinnan och mannen är sedd som professionell, inte privat, vilket dispenserar normala sociala normer och sedvanor. 5A) Relationen mellan kvinnan och mannen är inte sedd som professionell, utan som en privat men illegitim och normbrytande relation.
5B) De professionella handlingarna som utförs är därför legitima i den professionella situationen, och följer exceptionella normer.
Vilket betyder att de ges annorlunda känslomässig, moralisk och relationell innebörd, jämfört med samma handlingar i kontexten av en privat situation.
5B) De icke-professionella handlingarna som utförs är därför illegitima i situationen, på grund av deras socialt normbrytande natur.
Vilket i sin tur medför diverse konfliktfyllda känslomässiga, moraliska och relationella problem, på grund av situationens  illegitima kontext.
5C) Liksom en psykolog inte säljer sitt eget psyke eller sina egna känslor, genom att empatiskt arbeta med dessa kapaciteter i patienterna, är kvinnans sexualitet inte bruksföremålet för servicen. 5C) Kvinnan säljer sin egen sexualitet som bruksföremål till mannen, som utvinner och tillskansar sig den från henne. Hon kan jämföras med en mjölkko som periodiskt hyrs för att mjölkas.
5D) Kvinnan tar de huvudsakliga initiativen, styr och tajmar sessionen, utifrån professionell erfarenhet, vad mannen har efterfrågat, och vad hon intuitivt kan läsa från honom. 5D) Mannen tar alla initiativ och styr situationen.
Kvinnan kan bara sätta ”gränser” för vad som får göras med henne, men inom dessa gränser är hon passivt underordnad.
5E) Både kvinnan och mannen upplever sig göra något som är acceptabelt och moraliskt ok. Båda är bekväma med vad de gör och har uppskattning av, och respekt för, både sig själva och motparten. 5E) Både kvinnan och mannen upplever sig göra något som är oacceptabelt och moraliskt fel. Båda skäms över sig själva, och försöker projicera sin skam (likaså sin skuld) på motparten.
5F) Båda parter har ömsesidigt intresse i att ha en trevlig interaktion. Kvinnan vill ha en trivsam och positiv atmosfär att bedriva sitt värv i, och mannen vill ha en engagerad och motiverad service. 5F) Båda parter är i konflikt. Kvinnan vill bli utsatt för så lite sexuellt användande för så mycket pengar som möjligt, och mannen vill ha så mycket sexuell tillgång för så lite pengar som möjligt.
5G) Båda litar på att den andra uppträder empatiskt och agerar schysst inom den professionella relationen, och alla betingelser är tydliga och accepterade efter initial överenskommelse. 5G) Bägge misstror den andra parten om att försöka luras med betalning eller ”vara”, och alla betingelser och överrenskommelser är otydliga, ifrågasatta och hela tiden upp till omförhandling.
6) Den sexuella akten i professionellt sex
- Kvinnligt omslutande - Manlig penetration
6A) Kvinnan omsluter mannen, fysiskt likväl som känslomässigt, genom att ge honom en upplevelse av intimitet, där hans sexualitet är välkommen att ta plats, bli sedd, omvårdad, upplevd och utlevd. 6A) Mannen penetrerar kvinnan, varigenom han överskrider gränserna för hennes kropp in till hennes andliga väsen, där han extraherar en metafysisk essens av sexuellt värde/vara från hennes person.
6B) Det kvinnliga könet, liksom andra kroppsliga öppningar, är aktiva kroppsdelar och organ, med omslutande och inneslutande egenskaper. Inte så olika de hos en hållande hand eller ett par kramande armar. 6B) Det kvinnliga könet, och andra kroppsliga öppningar, är passiva och tomma icke-varan, fysiska hål som ger gränsöverskridande tillgång både till kroppen och det metafysiska personliga varat hos kvinnan.
6C) Det manliga könet är ett organ som sträcker sig ut i sökande efter välkomnande kontakt och intimt omslutande i en partner. 6C) Det manliga könet är ett penetrerande redskap, vilket används för att kräva ägarskap över och utvinna sex från en kvinna.
6D) Att omsluta en man orsakar ofta sexuell njutning och andra mellanmänskliga emotioner, både för den omslutande kvinnan och den omslutna mannen.
Men sexuella handlingar i sig själva orsakar inte sexualitet. Sexualitet sammanfaller blott med sexuella handlingar om de individuella personliga sexuella preferenserna triggas och stimuleras.
6D) Penetrationen av en kvinna orsakar automatisk sexualitet i henne, vilken likaså automatiskt överförs till (och tillägnas) mannen.
Hennes gillande eller ogillande spelar ingen roll (heller inte mannens egentliga njutning), då mannen orsakar sexualiteten att manifesteras som ett fenomen av egen verklighetsnatur, blott genom att kunna prestera fysiskt.

Kortfattade slutsatser av detta:

Problemet med professionellt sex är inte de sexuella handlingarna som sådana, utan vårt kulturella arv. Där den destruktiva diskursen är en gammal och djupt rotad traditionell social verklighet för sexualitet i samhället. Vilken folk projicerar på oss som arbetar med sex, som ett sätt att själva distansera sig och befria sig från den.

I viss utsträckning kan min lilla diskursanalys läsas med den positiva diskursen som den emanciperade formen för professionellt utövat sex, och med den destruktiva diskursen som ”det oönskade arvet av traditionell sexualitet i samhället”.
Problemet är, att i den utsträckning att klienter och icke-professionella sexarbetare har accepterat denna syndabocksroll, och tror det vara sanningen om dem, så återskapar den och manifesterar den. Men den är mycket långt från sanningen om, och verkligheten för, alla oss som arbetar med sex..

Är den positiva diskursen genomförbar?
Den existerar redan i stor omfattning på danska massagekliniker, samt lite här och var bland utövare och mottagare av sexuella tjänster överallt. Den är redan “levd i praktiken”, hittills har den bara saknat ett abstrakt språk för självdefinition.

Den är genomförbar genom att den levs ut i en professionell kontext, utanför det normala livets privata sociala kontext. Det betyder att normala mellanpersonliga relationer och normer är dispenserade och ersatta av exceptionella relationer och normer.
De senare är motiverade av ett professionellt behov av skapa ett fungerande personligt förhållningssätt och en trevlig arbetsmiljö, och därmed mer medvetet konstruerade.

Professionella identiteter och relationer är till sin natur mer flexibla, och öppna för förändring, omdefinition och undantagsregler, än vad privata identiteter och relationer är. Detta på grund av att de är mer temporära, och har mindre omfattande ”kontaktyta” till de olika aspekterna av de invovlerade personerna. Vilket betyder att de är mer genomskinliga, lättare att reflektera över, och lättare att medvetet iscensätta.
Detta öppnar möjligheter för att faktisk praktisera lite ”fri vilja”, och medvetet börja skapa social verklighet genom beteende.

Istället för att hopplöst vara fången i en given verklighet av internaliserade känslor och värderingar, kan man genom beteende (i interaktion med andra) börja skapa nya känslor och värderingar, som man genom sitt beteende förverkligar i sig själv och i sin sociala omgivning.

Normalt är vårt beteende och våra känslor på förhand givna utifrån vår kulturella identitet, och vår kulturella identitet är beteendemässigt lärd. Vilket fångar oss i en sluten cirkel, där vi mer eller mindre är förutbestämda att återskapa den givna kultur vi en gång har lärt.
Här, i kontexten av professionella relationer, har vi en öppning ut från denna slutna cirkel.

Hur är det genomförbart?
Genom av dekonstruera och rekonstruera. Först tömmer du dina handlingar på normal mening och innebörd, därefter fyller du dem med ny mening och innebörd. För att det ska kunna fungera behöver du andra människor att samverka med och relatera till: klienter och kolleger som ger dig bekräftande respons, och fungerar som rollmodeller för den nya sociala mening ni skapar tillsammans.

Det är inte så annorlunda än att människor som jobbar inom sjukvården har ett annat sätt att hantera stora frågor, som liv och död, i deras professionella praktik, jämfört med i sina privata liv. Det samma gäller för många professionella yrken, och är en del av vad som utgör skillnaden mellan den privata och den professionella sfären i våra liv.

Detta betyder inte att den professionella sfären i livet blir tömd på ”riktig mening”, eller saknar sådana ting som empati, personliga preferenser, känslor av tillhörighet, möjligheter för självförverkligande, kreativa uttryck och så vidare. Det betyder bara att dessa saker har en annan mening och innebörd för oss i en professionell situation, jämfört med i en privat situation.

I omständigheterna för professionellt sex går det dock fel för många människor. De klarar aldrig att skapa en ny positiv professionell verklighet, utan blir hopplöst fånga i att reproducera det destruktiva kulturella arvet för sexualitet, och dess definition av ”prostitution”. Eller så blir de fångna i ett ”limbo”, där sexuella handlingar bara är mekaniska och tömda på mening. Vilket normalt medför att de senare tillskriver dem destruktiv mening, på grund av brist på alternativ för tolkning.

Och som alltid så har man fenomenet med att ”maka söker kaka”. Av någon orsak, kanske på grund av små nyanser i uttryck och beteende, så attraherar tjejer som är i den destruktiva diskursen främst klienter som också är inne i den diskursen. Och tjejer som är inne i den positiva diskursen, attraherar huvudsakligen klienter som likaså är inne i den positiva diskursen. Därigenom så reproducerar och förstärker de ytterligare den sociala verklighet de redan befinner sig i.

Men magin här, är att man bara behöver några få ”frön av information”, för att medvetet kunna välja mellan de två diskurserna. När man väl vet vad man vill ha, kan man börja leta efter människor, miljöer och möjligheter, där man kan så dessa informationsmässiga frön i god jord. I en jord där de kan växa och ge en god skörd, som man kan fortsätta att så med, tills man en dag har en fin stor åker som man kan leva av.

Som sexarbetare behöver du bara några få ”Atlasklienter” (jag kallar dem detta i liknelse med den mytologiska jätten Atlas som bär himlen på sina skuldror, liksom i betydelsen av en bok med kartor för orientering) inom den positiva diskursen, vilka du kan börja med. Om du fokuserar på att knyta an bra till dina Atlasklienter, och låter din interaktion med dem definiera din ”standard för verklighet”, så kan du realisera denna verkligheten i ditt liv.

Om du har ”lärt upp dig själv” genom att jobba med några bra klienter, så vet du därefter hur du känner igen dem och kan välja fler av dem, liksom du lär hur du kan jobba på ett sådant sätt att du får dem till att återvända och bli de som utgör ditt fasta klientel.
Utifrån att ha några bra klienter, så blir du tillräckligt stark nog till att också kunna hantera klienter inom den destruktiva diskursen, utan att själv börja tro på det de tror på. Likaså blir du stark nog till att vägra att internalisera samhällets syn på dig.
Ännu bättre är det förstås om du har några bra kolleger att identifiera dig med, då identifikation med rollmodeller är ett ännu starkare sätt att skapa identitet och social verklighet, än blott och bart interaktion mellan människor är.

Vad är den större samhälleliga nyttan av detta?
Att vi som arbetar med professionellt praktiserad sexualitet är i frontlinjen för att skapa en ny, upplyst och emanciperad sexualitet. Dagens feminism är i hög grad fångad i en återvändsgränd. Deras ideologi är en ideologi bestående av kritik, utan eget eller nytt, innehåll. De har kritiserat penetration, men ännu ej visualiserat omslutande.

De skandinaviska feministerna har fångat kvinnan i en offerroll utan möjlighet till frigörelse. De har sett, formulerat och förstått det gamla patriarkala arvet av kvinnoförtryck och destruktiv sexualitet, och de har gjort klart att de inte vill ha det så. Men istället för att tänka ut vad de vill ha, är deras enda fokus att undkomma, skadereducera och hindra det de inte vill ha.
De kritiserar blint den destruktiva diskursen utifrån dess egna premisser för definition av verklighet och sexualitet. Därigenom accepterar de ovetandes också dess premisser som essentiella sanningar om verkligheten och sexualiteten som sådan. Därmed bidrar de skandinaviska feministerna till att reproducera och vidmakthålla de ”destruktiva strukturerna” som social verklighet för hur sexualitet definieras och konstrueras. De har inga idéer om vad de ska ersätta det med, eller börja bygga på för nytt, och eget, material.

Som nämnt ovan, är detta kanske oundvikligt, sett till den slutna hermeneutiska cirkeln av att bara kunna jobba med det man redan förstår. Vi är med nödvändighet produkter av vår kultur, och vi är bundna till att socialt reproducera det material vi består av. (Eller i bästa fall kritisera det – men sällan kan vi föreställa oss något egentligt nytt).

– Likväl så förändras all kultur och alla samhällen över tid. Hur? Genom anomalierna som ger ”vilda språng” av ny information. Vi som arbetar med professionellt sex är sådana anomalier i samhällskroppen. Och vi har lite ny information.
Och här ovanför kan du läsa lite av det, satt i struktur som en typ av ideologi.